Lös konflikten utanför rätten

Har du hamnat i ett läge där du riskerar att dras in i en rättsprocess? Du känner väl till att det finns möjlighet att försöka lösa konflikten utanför rättssalen? Det är ofta en enklare och mindre kostsam väg som dessutom brukar ta kortare tid. 

Processen som man brukar använda sig av kallas för medling och går ut på att två tvistande parter möts tillsammans med varsin jurist eller med en opartisk jurist som försöker hitta en lösning som båda parter blir nöjda med. Det är alltid bättre att försöka lösa en konflikt utan att blanda in domstol om det är möjligt. 

Vanligt i samband med skilsmässor

När ett gift par skiljer sig eller ett sambopar bestämmer sig för att separera är det mycket vanligt med konflikter gällande både boende, gemensamma ägodelar och ofta även om de gemensamma barnens vårdnad och umgänge.

Här finns det många goda skäl för att undvika att processen hamnar i domstol, framför allt för att skona barnen från en vårdnadstvist.

Istället så försöker man i ett eller flera medlingssamtal försöka hitta passande lösningar och tar fram juridiskt hållbara dokument som sedan kan lämnas in till myndigheterna för att meddela vad man har kommit överens om.

Arvstvister kan lösas med medling

Även arvstvister löses med fördel genom medling. I Sverige har vi visserligen lagar som reglerar vad varje arvtagare har rätt till, men rent praktiskt så uppstår det ofta konflikter.

Det kan exempelvis handla om att en ägare av dödsboet motsätter sig försäljningen av en bostad eller att arvtagarna har svårt att komma överens om vem som ska få ett visst föremål som den avlidne har efterlämnat sig.

En kunnig advokat kan här hjälpa till med medlingsprocessen så att varje arvtagare känner att han eller hon har fått sin rättmätiga del. En viktig del av detta är förstås en tydlig bouppteckning där det tydligt står angivet vad varje föremål, fastighet, fordon eller annan tillgång är värda.

Att lösa denna typ av konflikter snarast möjligt är viktigt om det handlar om exempelvis fastigheter. Det finns otaliga exempel på arvstvister som har fått pågå i åratal och där hus, skog och andra tillgångar genom bristande underhåll har förlorat sitt värde. Bättre hade istället varit att medla utanför rätten och att på så sätt hitta en lösning där alla fått del av arvets verkliga värde.

1 Sep 2019